Bệnh rụng tóc , tổ đỉa , á sừng , ( Tư liệu này là Khách hàng của Bắc Việt )