Bệnh Vảy nến sử dụng thuốc của Bắc Việt sau 5 tháng