Bệnh Chàm ( Tư liệu này là nguồn khách của Bắc Việt )