Bệnh Bạch biến ( Tư liệu này là nguồn khách của Bắc Việt )