Bệnh Bạch biến sử dụng thuốc của Bắc Việt sau 2 tháng